Regulamin


Regulamin użytkowania


          Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu e-serca.pl. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników i odwiedzających serwis e-serca.pl, także w przypadku, gdy dostęp do serwisu lub korzystanie z niego następuje poza granicami Polski. Warunki Użytkownika odbiegające od niniejszego regulaminu nie będą akceptowane.

1. Zakres świadczenia usług

          Portal e-serca.pl jest internetowym serwisem randkowym, który oferuje usługi bezpłatne. Użytkownik otrzymuje dostęp do bazy danych, w której widoczne są profile innych Użytkowników oraz informacje na ich temat. Każdy Użytkownik może bezpłatnie zarejestrować się w serwisie e-serca.pl  a następnie założyć swój profil, którym może samodzielnie zarządzać. Portal e-serca.pl przedstawia Użytkownikowi propozycje pasujących do niego partnerów.
          Członkostwo w serwisie e-serca.pl jest bezpłatne. Użytkownicy mogą w pełni korzystać ze wszystkich bezpłatnych usług serwisu, a także z dodatkowych funkcji, w szczególności z możliwości nieograniczonej komunikacji między Użytkownikami. Rejestracja w serwisie e-serca.pl jest dla wszystkich Użytkowników bezpłatna.
e-serca.pl może zlecić świadczenie całości lub części usług zewnętrznym dostawcom usług lub pomocnikom. Zlecenie to nie może wpływać niekorzystnie na korzystanie z serwisu przez Użytkowników.
          Portal e-serca.pl nie gwarantuje sukcesu w nawiązaniu znajomości. Portal nie ponosi odpowiedzialności, jeśli w okresie trwania umowy nie zostanie nawiązana żadna znajomość. Kontakt rozumiany jest jako każda osobiście sformułowana przez Ciebie lub innego użytkownika wiadomość lub pytanie.
          Portal e-serca.pl zablokuje informacje o Użytkowniku, w przypadku gdy stwierdzi, że są one nieprawdziwe.Portal nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
          Portal e-serca.pl gwarantuje dostępność serwisu przez cały rok kalendarzowy. Jednak portal nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności serwisu spowodowane na przykład koniecznym przeglądem, technicznymi zakłóceniami w działaniu Internetu lub siłą wyższą.

2. Dostęp do portalu e-serca.pl

          Z serwisu e-serca.pl mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat. Warunkiem dostępu do korzystania z usług serwisu e-serca.pl jest rejestracja, w czasie której Użytkownik podaje swój adres e-mail i osobiście wybrane hasło, którymi będzie się posługiwał podczas korzystania z serwisu. Podczas rejestracji Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że jest pełnoletni. Umowa pomiędzy e-serca.pl i zarejestrowanym Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia rejestracji przez e-serca.pl. Do umowy tej mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu. Zamówienie przez Użytkownika funkcji płatnych oznacza zawarcie dodatkowej umowy pomiędzy e-serca.pl i zarejestrowanym Użytkownikiem. Umowa ta zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez e-serca.pl zamówienia funkcji płatnych. Użytkownik potwierdza, że dane podane przez niego w czasie rejestracji oraz ewentualnego zamawiania usług są prawdziwe.

3. Wykorzystywanie i przekazywanie danych

           Portal e-serca.pl jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z niego. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w zakładce „Polityka prywatności” na stronie głównej.

4. Usunięcie lub zawieszenie

Zawieszenie konta w tym celu należy wybrać opcję “dezaktywacja” w "ustawieniach profilu" (jak Użytkownik chciałby z przyczyn osobistych na “moment” nie istnieć w bazie e-serca.pl) lub po prostu zakładka “usuń konto” w "ustawieniach profilu" (usunięcie profilu na stałe).

Usunięcie konta z portalu następuje również po ptrzymaniu wiadomości e-mail z adresu e-mail użytego przy rejestracji konta.

5. Odpowiedzialność

W ramach umowy e-serca.pl odpowiada wyłącznie za szkody Użytkowników, powstałe w wyniku:
1) umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa serwisu e-serca.pl, jego ustawowych przedstawicieli lub pomocników
2) zagrożenia życia lub zdrowia poprzez naruszenie obowiązku przez e-serca.pl, jej ustawowych przedstawicieli lub pomocników
3) niedopełnienia obowiązku, od którego spełnienia zależy możliwość prawidłowego wykonania umowy i którego spełnienia Użytkownik może oczekiwać.
W pozostałych przypadkach odpowiedzialność e-serca.pl jest ograniczona do przewidywalnych, występujących typowo szkód.

Zwolnienie

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane podane przy rejestracji oraz za treść zamieszczanych przez niego informacji.
Użytkownik potwierdza, że zamieszczone przez niego informacje dotyczą jego osoby i są prawdziwe. Strony umowy wyrażają zgodę na ewentualne sprawdzanie przez e-serca.pl prawdziwości informacji zamieszczonych przez Użytkownika.
Użytkownik zapewnia, że jego członkostwo w serwisie nie służy celom gospodarczym i/lub handlowym. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania portalu w tych celach.
Użytkownik zapewnia, że w ramach korzystania z serwisu nie będzie zamieszczał zdjęć, tekstów, oprogramowania lub innych materiałów chronionych prawem autorskim lub objętych inną ochroną prawną, chyba że Użytkownik posiada prawa autorskie lub prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą.
Użytkownik zobowiązuje się, że podczas rejestracji i korzystania z serwisu będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawnych.
Zakazane czynności, których Użytkownik nie może:
-umyślnie podawać, jako swoich, danych osoby trzeciej (w tym adresu e-mail). W szczególności nie powinien udostępniać numeru konta bankowego lub numeru karty kredytowej osoby trzeciej;
- podawać informacji dotyczących innej osoby, w szczególności nazwiska, numeru telefonu, numeru faksu, adresu zamieszkania, adresu e-mail, zdjęć lub filmów, adresów stron internetowych bez zgody osoby, której dane te dotyczą;
- zamieszczać lub rozpowszechniać materiałów naruszających dobre imię, zawierających treści obraźliwe lub w inny sposób naruszających prawo;
- grozić osobom trzecim, nagabywać lub w inny sposób naruszać ich praw (w tym praw osobistych);
- zamieszczać danych zawierających wirusy, programy typu spyware;
- używać serwisu w sposób, który wpływałby negatywnie na dostępność usług dla innych Użytkowników;
- przechwytywać lub próbować przechwytywać e-maile innych Użytkowników;
- zamieszczać reklamy innych portali społecznościowych;
- wysyłać tzw. „łańcuszków szczęścia“ tj. spamu, którego główną cechą jest zawarte w treści polecenie lub prośba o rozesłanie tej wiadomości do jak największej liczby odbiorców;
- podawać w profilu szczegółowych danych, takich jak: nazwisko, adres, numer telefonu lub faksu, adres e-mail, nazwa lub inne dane Użytkownika używane w komunikatorze lub innym serwisie internetowym;
- ujawniać lub wykorzystywać adresów e-mail lub haseł należących do innych osób.
- zapisywać informacji w profilu wyłącznie literami drukowanymi.
Ilekroć w tekście jest mowa o gospodarczym lub handlowym wykorzystaniu serwisu rozumie się przez to w szczególności:
- odpłatne oferowanie towarów lub usług każdego rodzaju, zachęcanie do składania ofert lub odesłanie do miejsca, gdzie oferty mogą być składane;
- reklamowanie stron internetowych poświęconych działalności gospodarczej, w szczególności takich stron, na których oferowane są odpłatnie towary i usługi, stron internetowych służących przedstawieniu lub promocji przedsiębiorstw lub innych podobnych stron internetowych. Odnosi się to w szczególności do reklam w formie Pop-Up, banerów reklamowych lub wyróżniających się linków;
- umieszczanie linków zawierających przekierowanie (bezpośrednie lub pośrednie) do innego, podobnego do e-serca.pl portalu;
- zamieszczanie numerów telefonów (w tym komórkowych) z opłatą dodatkową, tzw. „numerów 0 700” oraz numerów sms;
- zawieranie znajomości w celu osiągnięcia zysku, w szczególnośći poprzez wskazywanie numerów telefonów lub numerów sms z opłatą dodatkową;
- poszukiwanie współpracowników, modelek/modeli itp. w ramach agencji lub odpłatnie dla usługodawcy;
- gromadzenie udostępnianych w serwisie danych lub dążenie do pozyskania danych (np. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego) dla celów handlowych, w szczególności w celu komercyjnego ich wykorzystania, reklamy lub odsprzedaży;
- rozpowszechnianie wśród Użytkowników portalu reklam w jakiejkolwiek formie lub wysyłanie wiadomości mających cele handlowe. Dotyczy to w szczególności umieszczania w profilu Użytkownika linków lub wysyłanie wiadomości poprzez wewnętrzny system komunikacji.
Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie odpowiedzialność z tytułu roszczeń odszkodowawczych, zobowiązań, pozwów i naruszeń, które mogą powstać w wyniku rejestracji i/lub członkostwa, jeśli szkody te nie wynikają z umyślnego lub nieumyślnego działania e-serca.pl. Użytkownik zobowiązuje się, że przejmuje na siebie w szczególności: odpowiedzialność, obowiązki, nakłady i roszczenia wynikłe dla e-serca.pl z niedozwolonych zachowań Użytkownika na przykład pomówień, zniewagi, naruszenia dóbr osobistych, naruszenia dóbr niematerialnych lub innych praw osoby trzeciej albo spowodowania przerwy w dostawie usług dla innego Użytkownika.

6. Wymagania dotyczące umieszczania zdjęć na portalu

- zdjęcie powinno ukazywać Twoją twarz
- zabrania się zamieszczania zdjęć, do których prawa autorskie są zastrzeżone
- zabrania się zamieszczania zdjęć wraz z adresami innych stron
- zabrania się zamieszczania zdjęć pornograficznych
- zabrania się zamieszczania zdjęć dzieci
- zabrania się zamieszczania jednakowych zdjęć
- zabrania się zamieszczania cudzych zdjęć

Jeżeli zdjęcie główne profilu nie spełnia wymagań wymienionych w powyższym punkcie zostanie ono usunięte. Inni użytkownicy portalu też chcą zobaczyć Ciebie tak jak i Ty Ich.

7. Zablokowanie w przypadku podejrzenia.

W przypadku skargi osoby trzeciej dotyczącej uzasadnionego podejrzenia złamania prawa lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, e-serca.pl ma prawo do zablokowania treści, których ta skarga lub podejrzenie dotyczy
Jeżeli zablokowanie treści zamieszczonych przez Użytkownika wymaga uprzedniego upomnienia, portal e-serca.pl upomina Użytkownika w celu umożliwienia mu wyjaśnienia podejrzenia lub zaradzenia naruszeniom. Jeśli zablokowanie treści zamieszczonych przez Użytkownika jest konieczne, w celu uniknięcia szkody, uprzednie upomnienie nie jest wymagane. W takiej sytuacji e-serca.pl niezwłocznie blokuje treści zamieszczone przez Użytkownika, a następnie zawiadamia go o tym i daje możliwość wyjaśnienia podejrzenia lub zaradzenia naruszeniom.Treść profilu może zostać w każdym momencie usunięta bądź zablokowana przez e-serca.pl, jeżeli zażąda tego sąd lub właściwy urząd albo gdy korzystanie z serwisu zostanie zakończone. To samo stosuje się, gdy zablokowanie lub usunięcie profilu jest niezbędne ze względu na grożącą e-serca.pl lub innemu Użytkownikowi szkodę.